بزرگداشت روز کارگر در کارخانه به تام روانکار

اخبار 1400/02/19

به مناسبت بزرگداشت روز کارگر و قدردانی از نیروی کار ساعی و خستگی ناپذیر شرکت، در روز شنبه مورخ 1400/02/12 جشنی با حضور نیروهای شرکت و مدیران رده بالای به تام روانکار و بهران در کارخانه برگزار گردید.