تغییر لوگوی شرکت

اخبار 1400/02/19

شرکت بهتام روانکار تصویر جدیدی به عنوان لوگوی محصولات انتخاب نموده است. از این پس تمامی محصولات این شرکت با لوگوی جدید به بازار وارد خواهند شد.